School Info

General Information of Hokkaido Japanese Language School

Principal Rieko Nakano
Address Takeseto Bldg.2F 1-29 Kita2 Nishi3,Chuo-ku,Sapporo,Hokkaido
Phone +81-11-222-7710
FAX +81-11-522-5321
E-mail